دکتر پوریا رضوانی

دکتر پوریا رضوانی دانش آموخته بیمارستان لبافی نژاد تهران می باشد همچنین افتخار شاگردی دکتر سیم فروش رادارد.

خدمت در مناطق محروم بلوچستان از جمله فعالیت های اوست که توانسته است با درمان بسیاری از بیماران اعتماد بسیاری از مراجعین را جلب کند.

دکتر رضوانی عضو هیئت رییسه کمیته ارولوژیست های جوان (انجمن ارولوژی ایران) می باشد که در بیمارستان های بسیاری فعالیت دارد.